Podsumowanie Tygodnia Patriotycznego

W Urz?dzie Wojew?dzkim w ?odzi, w obecno?ci Wojewody ??dzkiego pani Jolanty Che?mi?skiej, oby?o si? spotkanie podsumowuj?ce kolejn? edycj? Tygodnia Patriotycznego.


Wzi??o w nim udzia? kilkadzisi?t os?b, kt?re aktywnie uczestniczy?y we wsp??tworzeniu programu tegorocznych obchod?w Tygodnia. Po?r?d uczestnik?w znale?li si? tak?e ??dzcy strzelcy, kt?rzy brali czynny udzia? w organizacji pi?ciu przedsi?wzi??. Spotkanie by?o okazj? do podsumowania, wys?uchania uwag uczestnik?w Tygodnia oraz rozpocz?cia pracy koncepcyjnej dotycz?cej organizacji przysz?orocznej imprezy.

Osoby, kt?re w najwi?kszym stopniu przyczyni?y si? do sukcesu organiozacyjnego nagrodzone zosta?y dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi. Dyplomami i nagrodami wyr??nionych zosta?o sze?ciu strzelc?w z Oddzia?u ??d? ZS, a sam oddzia? tak?e otrzyma? dyplom.

21.11.2013. 21:38

Komentarze

Ten temat nie został jeszcze skomentowany

Dodaj komentarz

* = wymagane pole

:

:

:


8 + 7 =