Capstrzyk pod Pomnikiem Marsza?ka J?zefa Pi?sudskiego

W przeddzie? Narodowego ?wi?ta Niepodleg?o?ci odby? si? capstrzyk pod Pomnikiem Marsza?ka J?zefa Pi?sudskiego.Strzelcy, harcerze oraz kilkuset ?odzian wzi??o udzia? w uroczysto?ci upami?tniaj?cej wydarzenia z 1918 r. Cz??? wojskow? uroczysto?ci prowadzi? mjr Wojciech Pinkier, kt?ry odczyta? m.in. apel pami?ci. Uroczysto?c u?wietni? wystep orkiestry Ochotniczej Stra?y Po?arnej z Ciel?dza w pow. rawskim.Strzelcy z Oddzia?u ??d? ZS, bior?cy udzia? w uroczysto?ciach, wystawili poczet flagowy oraz poczet sztandarowy (Spo?ecznego Komitetu Pami?ci J?zefa Pi?sudskiego).

10.11.2013. 23:57

Komentarze

Ten temat nie został jeszcze skomentowany

Dodaj komentarz

* = wymagane pole

:

:

:


7 + 4 =