10 dni Polskiego Pa?stwa Podziemnego

W dniach 17-27 wrze?nia br. b?d? mia?y miejsce obchody Dni Polskiego Pa?stwa Podziemnego. Organizowane s? dla uczczenia powo?anej w dniu 27 wrzesnia 1939 r. w Warszawie og?lnopolskiej organizacji pod nazw? S?u?ba Zwycie?twa Polski, kt?ra z czasem przekszta?cona zosta?a w Zwi?zek Walki Zbrojnej, a nast?pnie Armi? Krajow?.
Organizatorem obchod?w jest Porozumienie ?rodowisk Patriotycznch Regionu ??dzkiego.

16.09.2013. 12:36