Statut Związku Strzeleckiego

Rozdział I
Postanowienia ogólne
Preambuła

Związek Strzelecki jest organizacją patriotyczną i pro-obronną dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Jest bezpośrednim spadkobiercą ideowym i duchowym oraz kontynuatorem Związku Strzeleckiego z lat 1910-1914 i 1919-1939. Związek Strzelecki przygotowując Polaków do służby obywatelskiej kieruje się w swojej działalności dobrem Państwa Polskiego, a jako organizacja z ducha i czynu apartyjna, służy tylko dobru Rzeczypospolitej Polskiej.
Jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi dzieci, młodzieży i dorosłych, wytwarzaniu atmosfery zaufania i wzajemnego szacunku do instytucji państwowych i samorządowych.
Stowarzyszenie nosi nazwę Związek Strzelecki, w dalszej części statutu określane jest, jako ZS.

Art. 1

1. ZS, działa zgodnie z niniejszym statutem oraz następującymi aktami prawnymi:
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach,
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych,
innymi aktami prawnymi obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.
2. Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji celów statutowych ZS może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
3. Członkami ZS mogą być również Polacy przebywający poza granicami kraju.
4. Siedzibą Związku Strzeleckiego jest miasto Radom.
5. Nazwa ,,Związek Strzelecki” jest prawnie zastrzeżona. ZS jest zawiązany na czas nieokreślony. Związek Strzelecki posiada osobowość prawną.
6. ZS może być członkiem innych organizacji krajowych lub zagranicznych.
7. Działalność ZS oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków, a do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, w tym także członków ZS.
8. Pracownicy ZS niebędący jego członkami nie korzystają z uprawnień statutowych i regulaminowych ZS.

Art. 2

1. ZS może posiadać:
godło, jest nim orzeł w koronie z literą „S” umieszczoną na tarczy amazonek, według wzoru używanego w I Brygadzie Legionów,
flagę, trój kolorową (biało-czerwono-zieloną), według wzoru używanego w Związku Strzeleckim w okresie II Rzeczypospolitej,
sztandary i proporce według wzoru, zgodnie z obowiązującym prawem.
2. ZS ma prawo używania własnych pieczęci, oznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących przepisów.
3. ZS może przyznawać honorowe tytuły i odznaczenia osobom zasłużonym.
4. Hymnem ZS jest pierwsza zwrotka wraz z refrenem pieśni ,,Marsz I Brygady”.

Art. 3

1. ZS posiada możliwość tworzenia terenowych jednostek organizacyjnych, którymi kierują pełnoletni Komendanci, są to:
Okręgi ZS,
Oddziały ZS,
Oddziały Eksterytorialne (Specjalne).
2. Komendant terenowej jednostki organizacyjnej kieruje działalnością wg podziału:
Okręg ZS, może być powołany i odwołany na terytorium jednego województwa lub kilku województw,
Oddział ZS, może być powołany i odwołany na terytorium jednej gminy, jednego powiatu lub kilku powiatów,
Oddział Eksterytorialny (Specjalny), może być powołany i odwołany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poza nią. Posiada siedzibę władz miasto.
3. Terenowe jednostki organizacyjne ZS – Oddziały ZS, Oddziały Eksterytorialne (Specjalne) mogą posługiwać się swoimi symbolami graficznymi.

Rozdział II
Cele ZS oraz sposoby ich realizacji
Art. 4
Cele ZS

1. Cel główny ZS.
Głównym i nadrzędnym celem ZS jest działanie na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej i jej umacniania oraz wychowywanie dzieci, młodzieży i dorosłych w duchu patriotycznym w oparciu o hasło BÓG – HONOR – OJCZYZNA.
2. Pozostałe cele ZS to:
współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi;
podtrzymywanie i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, pomoc Polonii i Polakom za granicą jak i działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
wspieranie ratownictwa i ochrony ludności;
działanie na rzecz strzelectwa, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni, promocja i popieranie strzelectwa i kolekcjonerstwa broni, rozpowszechnianie kolekcjonerstwa broni palnej pośród mieszkańców Rzeczypospolitej Polskiej.
rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
działalność charytatywna, wspieranie, promocja i organizacja wolontariatu, pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
wypoczynek dzieci i młodzieży oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, ochrona i promocja zdrowia;
wspieranie turystyki i krajoznawstwa w Polsce.
przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, wspieranie rodziny;
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz na rzecz osób w wieku emerytalnym;
wspieranie wszystkich w działalności ekologicznej i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Art. 5
Sposoby realizacji celów

1. Realizacja celu głównego następuje poprzez:
wychowanie obywatelskie członków, oparte na ideologii państwowotwórczej i dyscyplinie społecznej wynikających ze wskazań Założyciela i Pierwszego Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego - Józefa Piłsudskiego, zapisanych na trwale w Prawie Strzeleckim i Przyrzeczeniu Strzeleckim;
rozwijanie wśród swoich członków i społeczeństwa w sposób świadomy i zorganizowany poczucia służby dla Polski i odpowiedzialności za jej los;
inicjowanie i popieranie działań na rzecz integracji i rozwoju środowiska społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych, poprzez wspieranie inicjatyw społecznych w następujących obszarach: kultura, oświata, edukacja, ochrona środowiska, prawa człowieka, ochrona zdrowia, rozwój regionalny i lokalny, pomoc społeczna.
2. Sposoby realizacji pozostałych celów ZS:
tworzenie i realizacja umów z instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi w zakresie wszelkich szkoleń i innych działań wynikających z działalności statutowej, realizacja programów wychowania ogólnego i obywatelskiego wspólnie z organami administracji państwowej, samorządowej oraz placówkami oświatowymi i wychowawczymi;
organizacja konkursów wiedzy z zakresu historii Polski, organizacja pikników o charakterze historycznym, pokazy umundurowania i uzbrojenia żołnierza polskiego, nauka pieśni patriotycznych, organizacja wyjazdów na uroczystości Świąt Narodowych;
udział w szkoleniach sprawnościowych poza granicami państwa polskiego, pokazy musztry, umundurowania. Organizowanie akcji pomocowych dla obywateli Polski znajdujących się w potrzebie;
organizowanie szkoleń i zawodów z zakresu sportów motorowodnych, żeglarstwa, ratownictwa, płetwonurkowania, sportów militarno-obronnych, sportów walki, oraz technik wysokościowych i alpinistycznych, strzelectwa kulowego i pneumatycznego, szkolenie strzelania;
budowa broni,
obsługa broni,
realizacja strzelania sytuacyjnego.
Sportów zimowych oraz innych dyscyplin sportowych, w tym sportów wyczynowych i sportów kwalifikowanych, wchodzących w zakres zainteresowania ZS oraz szkolenie w zakresie: przetrwania w niewoli, udzielania pomocy medycznej, survivalu, wspieranie wszechstronne społecznej aktywności obywateli na rzecz edukacji, oświaty i ochrony zdrowia;
wystaw broni, wystaw kolekcji broni, w tym kolekcji broni palnej członków stowarzyszenia, organizowanie i czynny udział w zawodach strzeleckich, zapewnienie możliwości realizacji kolekcjonerstwa broni palnej w szczególności przez szerzenie wiedzy o broni palnej, bezpiecznego obchodzenia się bronią palną. Organizowanie spotkań kolekcjonerów broni palnej dla rozwoju kolekcjonerstwa broni palnej i integracji środowisk kolekcjonerów broni palnej oraz propagowanie sportów strzeleckich;
prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej;
organizowanie oraz współorganizowanie zbiórek pieniędzy dla ofiar katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, pomoc finansowa oraz materialna dzieciom i młodzieży uczestniczących w akcjach letniego i zimowego wypoczynku, kierowanie podopiecznych do właściwych organów i instytucji państwowych niosących doraźną pomoc społeczną. Wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych wobec takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci, kobiety oraz innych;
h) organizowanie obozów , biwaków, rajdów, wycieczek dla dzieci i młodzieży szkolnej w okresie letnim i zimowym jak i wyjazdowych szkoleń czy współpraca przy organizacji wyjazdów na tzw. ,,zielone szkoły”;
inicjowanie i organizowanie różnych form wypoczynku i organizacji czasu pozaszkolnego w szkołach i poza nimi np. biwaki, rajdy, wycieczki, obozy;
prowadzenie wykładów, ćwiczeń, kursów i obozów oraz szkolenia wojskowego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, kształtowanie postaw patriotycznych, prowadzenie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom, prowadzenie świetlic środowiskowych oraz klubów zainteresowań;
organizacja spotkań, wyjazdów integracyjnych oraz szkoleń;
udział ZS w akcjach społecznych np. tj. Sprzątanie Świata;
pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin najuboższych przy wyjazdach na wycieczki, biwaki oraz przy innych formach aktywnego wypoczynku, zachęcanie dzieci i młodzieży do uczestnictwa w rożnych formach rozwoju fizycznego i intelektualnego;
wspólne szkolenia i wymiana doświadczeń z zaprzyjaźnionymi organizacjami pozarządowymi.

Rozdział III
Prawa i obowiązki Członków ZS nabywanie i utrata członkostwa
Art. 6

Podstawą pracy wychowawczej prowadzonej przez ZS są zasady Prawa Strzeleckiego i Przyrzeczenia Strzeleckiego oraz tradycja walk o wolność i niepodległość.

Art. 7

PRAWO STRZELECKIE
Dobro i pomyślność niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej jest pierwszym i najwyższym prawem strzeleckim.
Strzelec służy Rzeczypospolitej i jest dla niej gotów do wszelkich poświęceń.
Strzelec jest wzorowym obywatelem, a jeżeli zajdzie taka potrzeba – żołnierzem Rzeczypospolitej Polskiej.
Strzelec jest człowiekiem honoru, charakteryzują go wysokie wartości moralne.
Strzelec drogą szkolenia indywidualnego i zbiorowego kształtuje swoją osobowość i charakter, jest wytrwały, zdyscyplinowany, mężny i śmiały.
Strzelec postępuje uczciwie wobec każdego człowieka, jest uczynny, koleżeński i ofiarny.
Strzelec karnie, sumiennie i ściśle wypełnia rozkazy swoich przełożonych i władz Związku Strzeleckiego, wkładając w ich wykonanie całą swoją inicjatywę.
Strzelec czynem i zachowaniem popularyzuje w swym środowisku ideały braterstwa i służby.
Strzelec działa w myśl ideałów strzeleckich, w duchu dyscypliny i porządku organizacyjnego.
Strzelec nieustannie pogłębia swą wiedzę oraz doskonali sprawność fizyczną i umiejętności.

Art. 8

PRZYRZECZENIE STRZELECKIE
„Ja ........................... wstępując w szeregi Związku Strzeleckiego przyrzekam i ślubuję:
Przez całe życie dobro Rzeczypospolitej Polskiej nad wszystko inne, wyższe dla mnie będzie, niepodległości jej zawsze bronić gotów będę do ostatniej kropli krwi, służyć będę Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej do ostatniego tchu, a wszystkie moje czyny i zamiary tej najwyższej służbie podporządkowane będą.
Przyrzekam i ślubuję:
Powinności moje, jako członek Związku Strzeleckiego z dobrą wola i wiarą wypełniać, prawa strzeleckiego gorliwie przestrzegać, rozkazy przełożonych w Związku Strzeleckim karnie i chętnie wykonywać. Wszystko, co teraz przyrzekam, w sumieniu moim do głębi zważyłem, że tych przyrzeczeń dotrzymam – przysięgam, a przysięgę moją stwierdzam uroczystym słowem honoru żołnierskiego, obywatela i wolnego uczciwego człowieka.

Art. 9

1. Członkowie ZS dzielą się na:
zwyczajnych,
wspierających,
honorowych.

Art. 10

1. Członkami ZS mogą być obywatele Polski lub polskiego pochodzenia posiadający Kartę Polaka przebywający na terytorium Polski oraz poza granicami Polski, osoby fizyczne i prawne.
2. Członek ZS nie może należeć do innej organizacji strzeleckiej.
3. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia, złożyła Przyrzeczenie Strzeleckie, nie jest pozbawiona praw publicznych, posiada obywatelstwo polskie lub Kartę Polaka i jest pochodzenia polskiego, która na podstawie pisemnej deklaracji zostanie przyjęta.
4. Przynależność organizacyjną osób, które nie ukończyły - 16 roku życia określa regulamin w rozdziale “Orlęta”.

Art. 11

Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów ZS, która ukończyła 18 rok życia, nie jest pozbawiona praw publicznych.

Art. 12

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna na pisemny wniosek 10 Członków ZS, która ukończyła 18 rok życia, nie jest pozbawiona praw publicznych.

Art. 13

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz ZS,
korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności ZS,
udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez ZS,
zgłaszania wniosków co do działalności ZS.
2. Członkowie zwyczajni obowiązani są do:
aktywnej działalności na rzecz ZS i realizacji jego celów,
przestrzegania statutu i zarządzeń władz ZS,
regularnego opłacania składek,
dbałości o powierzone mienie ZS oraz naprawienia albo pokrycia kosztów wszelkich szkód i strat w powierzonym mieniu ZS.

Art. 14

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach ZS.
członkowie wspierający i honorowi są zwolnieni z płacenia składek członkowskich.

Art. 15

1. Członkostwo ustaje w przypadku:
pisemnej rezygnacji,
pozbawienia członkostwa wg procedury określonej w punktach 2a i 3,
nieuregulowania składek przez kolejne 3 miesiące,
śmierci członka ZS,
działania na szkodę ZS,
łamania statutu i nieprzestrzegania zarządzeń władz ZS,
utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
2. Członek ZS nie wykonujący obowiązków z przyczyn przez niego zawinionych może być zawieszony w prawach członkowskich lub pozbawiony członkostwa:
pozbawienie członkostwa polega na wykreśleniu z listy członków w drodze uchwały,
zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnień i obowiązków statutowych, a w szczególności prawa do udziału w działalności ZS.
3. Od decyzji o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie prawo odwołania się do statutowych Władz ZS, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale.
4. Zawieszenie w prawach i obowiązkach członkowskich jest również możliwe na własny wniosek Członka ZS.

Rozdział IV
Władze ZS
Art. 16

1. Władzami ZS są:
Walny Zjazd Członków (Delegatów),
Komenda Główna Związku Strzeleckiego w dalszej części statutu określana jest, jako Zarząd ZS lub KGZS,
Komisja Rewizyjna Związku Strzeleckiego, w dalszej części statutu określana jest, jako KRZS,
Strzelecki Sąd Honorowy, w dalszej części statutu określany jest, jako SSH.

Art. 17

1. Kadencja Władz ZS trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zjazdu Członków (Delegatów).
2. Kadencja nowych Władz ZS (Zarządu ZS, KRZS, SSH) zaczyna się z chwilą wyboru - podjęcia Uchwały przez Walny Zjazd Członków.

Art. 18

1. Walny Zjazd Członków zastępuje się Walnym Zjazdem Delegatów, jeżeli liczba członków ZS przekroczy 2000 osób.
2. W Walnym Zjeździe Delegatów biorą udział delegaci wybrani na zebraniach członków ZS.
3. Jeden delegat przypada na 5 członków ZS.
4. Mandat delegata ważny jest na czas trwania Walnego Zjazdu Delegatów i okres kadencji władz.

Art. 19

1. Najwyższą Władzą ZS jest Walny Zjazd Członków (Delegatów) w dalszej części statutu określany jest, jako Walny Zjazd. Walny Zjazd jest zwoływany przez Zarząd ZS, co roku jako sprawozdawczy i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborczy lub zwoływany w zależności od potrzeby Nadzwyczajny Zjazd. Termin i miejsce obrad zostaje podany przez Zwołującego do wiadomości wszystkich Członków ZS w sposób ogólnie przyjęty, co najmniej na 14 dni przed terminem.
uchwały Walnego Zjazdu zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych. Głosowanie jest jawne lub nie jawne,
w razie braku kworum Walny Zjazd odbywa się w drugim terminie określonym z góry przez Zwołującego. Postanowienia Walnego Zjazdu są w tym przypadku prawomocne bez względu na liczbę uczestniczących w Walnym Zjeździe. Nie dotyczy podjęcia uchwały o rozwiązaniu ZS.
Nadzwyczajny Zjazd może zostać zwołany ponadto przez: Komisję Rewizyjną Związku Strzeleckiego lub pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych. Termin i miejsce obrad zostaje podany przez Zwołującego do wiadomości wszystkich Członków ZS w sposób ogólnie przyjęty, co najmniej na 14 dni przed terminem.

Art. 20

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zjazdu należy:
uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i rozwiązaniu się ZS oraz w sprawach majątkowych,
wybór Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego (Prezesa),
wybór Zarządu ZS, Komisji Rewizyjnej Związku Strzeleckiego, Strzeleckiego Sądu Honorowego,
podejmowanie uchwały o liczebności Zarządu ZS na daną kadencję,
uchwalanie głównych kierunków i programów działania ZS,
rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności rocznej na wniosek KRZS lub Zarządu ZS,
udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi ZS (koniec kadencji) na wniosek KRZS,
rozpatrywanie odwołań od Uchwały Zarządu ZS w sprawie wykluczenia lub zawieszenia w prawach członka,
rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu ZS, KRZS, SSH i członków ZS,
przyjmowanie członków honorowych,
udzielanie upoważnienia Zarządowi ZS do składania deklaracji wstąpienia ZS do innych organizacji lub ewentualnego z nich wystąpienia,
podejmowanie Uchwał i decydowanie w sprawach nie należących do właściwości innych władz ZS,
podejmuje Uchwałę o rozwiązaniu i likwidacji ZS oraz określa cel na jaki przeznacza się majątek ZS.

Art. 21

1. W Walnym Zjeździe biorą udział:
z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi lub też zaproszeni goście.

Art. 22

1. Zarząd ZS jest organem Władzy ZS działającym pomiędzy Walnymi Zjazdami:
Zarząd ZS składa się z 5 do 9 osób w tym Komendanta Głównego ZS (Prezesa),
Członkowie Zarządu ZS nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
odprawy Zarządu ZS odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. Odprawy Zarządu ZS zwołuje Prezes lub Zastępca. Są one prawomocne przy obecności, co najmniej połowy Członków Zarządu ZS, o ile w tej liczbie jest Komendant Główny ZS (Prezes) lub Zastępca Komendanta Głównego.

Art. 23

1. Do kompetencji Zarządu ZS należy:
reprezentowanie ZS na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
realizowanie uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zjazdu,
kierowanie całokształtem działalności ZS,
zarządzanie majątkiem i funduszami ZS oraz ustalanie zasad gospodarowania nimi, zgodnie z uchwałą Walnego Zjazdu,
uchwalanie planów działania i planów finansowych,
zwoływanie Walnego Zjazdu,
sporządzanie sprawozdań z działalności: rocznego dla KRZS oraz trzyletniego dla Walnego Zjazdu,
powoływanie i rozwiązywanie terenowych jednostek organizacyjnych,
zatwierdzanie regulaminów,
ustalanie wysokości opłat wpisowych i składek członkowskich oraz szczegółowych zasad korzystania ze świadczeń ZS,
przyjmowanie, zawieszanie, wykluczanie Członków ZS oraz dokonywanie zmiany statusu Członka ZS,
mianowanie i weryfikacja stopni strzeleckich,
nadawanie odznak organizacyjnych i honorowych,
składanie deklaracji przystąpienia ZS do innych organizacji lub ewentualnego z nich wystąpienia, po uzyskaniu upoważnienia Walnego Zjazdu. Decyzje podjęte bez uprzedniego upoważnienia powinny być zatwierdzone przez najbliższy Walny Zjazd,
zatwierdzanie wzorów i symboli graficznych,
udzielanie pełnomocnictw do dokonywania czynności określonych w ramach kompetencji.
2. Decyzje Zarządu ZS stają się wiążące dla Członków ZS po ich ogłoszeniu.
3. Zakres działania, organizację oraz tryb pracy Zarządu ZS i jego organów określają regulaminy uchwalone przez Zarząd ZS.
4. Uchwały Zarządu ZS zapadają zwykłą większością głosów, w przypadku nie rozstrzygnięcia głosowania nad uchwałą zwykłą większością głosów, decydujący jest głos Prezesa.
5. Zarządowi ZS przysługuje prawo ustalenia w drodze uchwały zasad nagradzania wyróżniających się Członków ZS w formie odznak, dyplomów lub drobnych upominków.
6. Zarządowi ZS przysługuje prawo ustalenia w drodze uchwały zasad postępowania dyscyplinarnego wobec Członków ZS naruszających zasady współżycia w ZS. Tryb odwoławczy określa art. 15 statutu.
7. Zarząd ZS może ustalić dopuszczalne procedury i środki dla zdalnego uczestnictwa w odprawie Zarządu ZS, tak, aby Członkowie Zarządu ZS mogli w nim brać udział z głosem stanowiącym.

Art. 24

1. Komisja Rewizyjna Związku Strzeleckiego dalej (KRZS) jest organem Władzy ZS działającym pomiędzy Walnymi Zjazdami: powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością ZS.”;
KRZS składa się z 3 osób,
KRZS konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu, pod przewodnictwem Przewodniczącego Walnego Zjazdu, wybierając spośród siebie: Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza.

Art. 25

1. Do kompetencji KRZS należy:
przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli statutowej i finansowo-gospodarczej działalności ZS, w tym terenowych jednostek organizacyjnych ZS,
przedkładanie Walnemu Zjazdowi sprawozdanie ze swojej działalności oraz posiada prawo stawiania wniosków w sprawach absolutorium dla Zarządu ZS,
występowanie do Zarządu ZS z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
2. Przewodniczący KRZS lub upoważniony przez niego Członek KRZS ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu ZS i innych organów ZS z głosem doradczym.
3. Uchwały KRZS zapadają zwykłą większością głosów.
4. Członkami KRZS nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Członkowie KRZS nie mogą być Członkami Zarządu ZS, Strzeleckiego Sądu Honorowego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
6. Członkowie KRZS mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Art. 26

1. Strzelecki Sąd Honorowy dalej (SSH) jest organem Władzy ZS działającym pomiędzy Walnymi Zjazdami: powoływany jest jako niezawisła władza sądownicza ZS.
SSH składa się z 5 osób,
SSH konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu, pod przewodnictwem Przewodniczącego Walnego Zjazdu, wybierając spośród siebie Prezesa, Zastępcę i Sekretarza.

Art. 27

1. Strzelecki Sąd Honorowy:
SSH rozpatruje odwołania Członków ZS, skreślonych z ZS lub w inny sposób ukaranych dyscyplinarnie przez władze ZS,
SSH może rozstrzygać spory między Członkami ZS oraz między tymi Członkami ZS a Władzami ZS,
SSH pracuje na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd ZS,
w przypadku ustąpienia Członka SSH uzupełnienia jego składu dokonuje się przez kooptację spośród członków zwyczajnych,
SSH jest niezawisły w orzekaniu,
Członkowie SSH nie mogą być Członkami Komendy Głównej Związku Strzeleckiego, ani Członkami Komisji Rewizyjnej Związku Strzeleckiego.

Art. 28

1. W razie gdy skład Władz ZS ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
2. W razie ustąpienia Prezesa Zarządu ZS w czasie trwania kadencji, Zarządowi ZS przysługuje prawo wyboru nowego Prezesa, który będzie pełnić funkcję do czasu najbliższego Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zjazdu.

Art. 29

1. Prezes - Komendant Główny Związku Strzeleckiego kieruje działalnością Komendy Głównej Związku Strzeleckiego, wyznaczając jej wewnętrzną strukturę organizacyjną. Do jego obowiązków należy:
kierowanie pracami Komendy Głównej Związku Strzeleckiego,
reprezentowanie ZS w zakresie nie kolidującym z kompetencjami KGZS,
prowadzenie korespondencji w imieniu ZS,
wykonywanie Uchwał oraz decyzji KGZS,
powoływanie i odwoływanie osób funkcyjnych w ZS, w zakresie nie kolidującym z kompetencjami KGZS,
nadawanie odznaczeń, medali i odznak,
wydawanie rozkazów i zarządzeń, oraz udzielanie pełnomocnictw nie kolidujących z kompetencjami KGZS.
2. Prezes – Komendant Główny Związku Strzeleckiego jest zobowiązany do właściwego, terminowego zgłaszania wszelkich zmian prawnych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Rozdział V
Majątek i fundusze ZS
Art. 30

1. Majątek ZS stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze ZS składają się:
składki i opłaty wpisowe Członków ZS,
wpływy z działalności statutowej,
darowizny, granty, dotacje, subwencje i zapisy,
środki pochodzące z działalności gospodarczej ZS,
dochody ze zbiórek publicznych.
3. ZS może przyjmować na własność lub do użytkowania nieruchomości oraz inne prawa majątkowe.
4. Cały dochód ZS (nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznaczany jest na działalność pożytku publicznego.
5. Fundusze gromadzone są na koncie bankowym ZS.

Art. 31

1. ZS jako osoba prawna może:
posiadać i dzierżawić majątek ruchomy i nieruchomy,
nabywać i zbywać posiadany majątek,
przyjmować i dawać darowizny,
występować przed sądami i w postępowaniach administracyjnych.

Art. 32

1. Zabrania się:
udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej Członków ZS, Członków organów Władzy ZS lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”;
przekazywania majątku ZS na rzecz jego Członków ZS, Członków organów Władzy ZS lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
wykorzystywania majątku na rzecz Członków ZS, Członków organów Władzy ZS lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Członkowie ZS, Członkowie organów Władzy ZS lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Art. 33

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch Członków Zarządu ZS w tym Komendanta Głównego ZS (Prezesa).

Rozdział VI
Działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego
Art. 34

1. Działalnością odpłatną ZS jest:
organizacja wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych,
organizacja zawodów sportowych i imprez rekreacyjnych rangi krajowej i międzynarodowej,
prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej, w szczególności z zakresu uprawiania płetwonurkowania, sportów motorowodnych, żeglarstwa śródlądowego i morskiego, ratownictwa, sportów militarno-obronnych, sportów walki oraz technik wysokościowych i alpinistycznych, strzelectwa kulowego i pneumatycznego,
prowadzenie działalności wydawniczej, w tym wydawanie i kolportowanie publikacji o charakterze instruktażowym i szkoleniowym, a także innych materiałów popularyzujących cele i zadania ZS,
organizowanie, współorganizowanie i uczestnictwo w imprezach masowych,
organizacja kursów i szkoleń osób ubiegających się o zdobycie uprawnień oraz podniesienie kwalifikacji w płetwonurkowaniu, nurkowaniu, ratownictwie, żeglarstwie, a także uprawnień motorowodnych, wysokościowo-alpinistycznych oraz sportowych i rekreacyjnych kwalifikacji instruktorskich.
wykonywanie prac usługowych z zakresu działalności statutowej, na rzecz gospodarki narodowej i podmiotów gospodarczych w celu pozyskiwania środków na działalność statutową,
prowadzenie badań lekarskich i poradnictwa psychologicznego w formie gabinetu.
2. Działalnością nieodpłatną ZS jest:
organizacja wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych,
organizacja zawodów sportowych i imprez rekreacyjnych rangi krajowej i międzynarodowej,
prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej, w szczególności z zakresu uprawiania płetwonurkowania, sportów motorowodnych, żeglarstwa śródlądowego i morskiego, ratownictwa, sportów militarno-obronnych, sportów walki oraz technik wysokościowych i alpinistycznych, strzelectwa kulowego i pneumatycznego,
prowadzenie świetlicy profilaktycznej i/lub terapeutycznej,
prowadzenie działalności wydawniczej, w tym wydawanie i kolportowanie publikacji o charakterze instruktażowym i szkoleniowym, a także innych materiałów popularyzujących cele i zadania ZS,
organizowanie, współorganizowanie i uczestnictwo w imprezach masowych,
organizacja kursów i szkoleń osób ubiegających się o zdobycie uprawnień oraz podniesienie kwalifikacji w płetwonurkowaniu, nurkowaniu, ratownictwie, żeglarstwie, a także uprawnień motorowodnych, wysokościowo-alpinistycznych oraz sportowych i rekreacyjnych kwalifikacji instruktorskich.
prowadzenie badań lekarskich i poradnictwa psychologicznego w formie gabinetu,

Rozdział VII
Postanowienia końcowe
Art. 35

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walny Zjazd większością głosów – (2/3), przy obecności, co najmniej połowy obecnych na Zjeździe.
2. Uchwałę w sprawie o rozwiązaniu ZS podejmuje Walny Zjazd kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Art. 36

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu ZS Walny Zjazd określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku ZS.

Art. 37

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.