Podsumowanie Tygodnia Patriotycznego

W Urz?dzie Wojew?dzkim w ?odzi, w obecno?ci Wojewody ??dzkiego pani Jolanty Che?mi?skiej, oby?o si? spotkanie podsumowuj?ce kolejn? edycj? Tygodnia Patriotycznego.


Czytaj dalej... Komentarze (0) 21.11.2013. 21:38

Capstrzyk pod Pomnikiem Marsza?ka J?zefa Pi?sudskiego

W przeddzie? Narodowego ?wi?ta Niepodleg?o?ci odby? si? capstrzyk pod Pomnikiem Marsza?ka J?zefa Pi?sudskiego.Czytaj dalej... Komentarze (0) 10.11.2013. 23:57

III Muzyczne Drogi do Niepodleg?o?ci

III Muzyczne Drogi do Niepodleg?o?ci Oddzia? ??d? ZS by? jednym ze wsp??organizator?w ?III Muzycznych Dr?g do Niepodleg?o?ci?. Podobnie jak przed dwoma laty i przed rokiem, w Kinie Studyjnym ??dzkiego Domu Kultury, kilkuset ?odzian mia?o okazj? przypomnie? sobie pie?ni z okresu walk o niepodleg?o?? Polski.Czytaj dalej... Komentarze (0) 10.11.2013. 23:31

Spacer na Starym Cmentarzu

Oko?o siedemdziesi?t os?b wzi??o udzia? w spacerze po Starym Cmentarzu, prowadzonym przez m?. inspektora ZS Dariusz Nowi?skiego. By? to jeden z punkt?w programu Tygodnia Patriotycznego. W zwi?zku z przypadaj?c? w bie??cym roku 150. rocznic? wybuchu powstania styczniowego trasa spaceru przebiega?a szlakiem grob?w powsta?c?w styczniowych oraz os?b powstanie wspomagaj?cych. Spacer rozpocz?? si? od cz??ci ewangelickiej kompleksu cmentarnego zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej. Tutaj uczestnicy odwiedzili gr?b dr. Juliusza Lohrera, kt?ry udziela? pomocy powsta?com walcz?cym pod Dobr? nieopodal ?odzi.Czytaj dalej... Komentarze (0) 10.11.2013. 23:06

Sprz?tanie grob?w ?o?nierzy i powsta?c?w styczniowych

Oddzia? ??d? ZS wzi?? udzia? w porzadkowaniu grob?w zo?nierzy z okresu lat 1914-1921 oraz mogi? powsta?c?w styczniowych. Akcja odbywa?a si? w ramach Tygodnia Patriotycznego.


Czytaj dalej... Komentarze (0) 26.10.2013. 19:56