Tydzie? Patriotyczny 2013

Oddzia? ??d? ZS po raz trzeci b?dzie wsp??organizatorem Tygodnia Patriotycznego.

Tydzie? Patriotyczny, to szereg wydarze? organizowanych przez r??ne organizacje i instytucje z okazji ?wi?ta Niepodleg?o?ci. Pomys?odawc? i koordynatorem projektu s? instruktorzy Okr?gu ??dzkiego Zwi?zku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Elementem ??cz?cym te wydarzenia jest patriotyzm, a inicjatywa zosta?a zapocz?tkowana w 2008 roku. Adresatem akcji s? mieszka?cy ?odzi i innych miast, w kt?rych obecnie inicjatywa zyskuje na popularno?ci - dla nich i dzi?ki nim Tydzie? Patriotyczny zyska? obecny charakter. Staramy si? wyj?? naprzeciw oczekiwaniom zar?wno os?b m?odych, dla kt?rych dawne formy obchod?w nie s? atrakcyjne, jak i tych, kt?rzy nie chc? jeszcze o tych formach zapomina?. ??czymy tradycje z aktywnym dzia?aniem.Czytaj dalej... Komentarze (0) 19.10.2013. 23:09

10 dni Polskiego Pa?stwa Podziemnego

W dniach 17-27 wrze?nia br. b?d? mia?y miejsce obchody Dni Polskiego Pa?stwa Podziemnego. Organizowane s? dla uczczenia powo?anej w dniu 27 wrzesnia 1939 r. w Warszawie og?lnopolskiej organizacji pod nazw? S?u?ba Zwycie?twa Polski, kt?ra z czasem przekszta?cona zosta?a w Zwi?zek Walki Zbrojnej, a nast?pnie Armi? Krajow?.
Organizatorem obchod?w jest Porozumienie ?rodowisk Patriotycznch Regionu ??dzkiego.

16.09.2013. 12:36

Witaj na stronie Oddzia?u ??d? Zwi?zku Strzeleckiego

Witamy na stronie Oddzia?u ??d? Zwi?zku Strzeleckiego. W miar? up?ywu czasu b?dziemy j? uzupe?nia? zar?wno o opis wydarze? historycznych, a tak?e bie?acej dzia?alno?ci.

Czytaj dalej... Komentarze (0) 08.08.2013. 11:17

<< Pierwszy < Poprzednia [10 / 10] Następna > Ostatni >>