Zapraszamy do udzia?u w Tr?jboju strzeleckim

REGULAMIN ZAWOD?W ?TR?JBOJU STRZELECKIEGO?


Z okazji Narodowego ?wi?ta Niepodleglo?ci Oddzia? ?od? ZS zaprasza do wziecia udzia?u w "Tr?jboju strzeleckim".

1. Organizatorami ?Tr?jboju strzeleckiego? s? Oddzia? ??d? Zwi?zku Strzeleckiego oraz Klub Strzelecki ?Dziesi?tka?.
2. Zawody odb?d? si? dnia 8 listopada, o godz. 10.00 na strzelnicy LOK przy ul. Konstantynowskiej 1 w ?odzi.
3. Zbi?rka uczestnik?w o godz. 9.45 w miejscu zawod?w.
4. W zawodach mog? wzi?? udzia? dru?yny sk?adaj?ce si? z m?odzie?y strzeleckiej, harcerskiej, szk?? ponadgimnazjalnych oraz trzecich klas szk?? gimnazjalnych.
5. Dru?yny sk?adaj? si? z czterech os?b, w tym dow?dcy.
6. Zg?aszaj?c si? do zawod?w nale?y wype?ni? formularz rejestracyjny dost?pny pod adresem www.tydzien.zhr.pl/tp_wydarzenie/trojboj-strzelecki/ albo przes?a? zg?oszenie na adres mailowy: lodz@zwiazek-strzelecki.pl, do dnia 6 listopada 2014r.
7. Zg?oszenie powinno zawiera? nazw? dru?yny oraz list? imienn? jej cz?onk?w, ze wskazaniem dow?dcy dru?yny.
8. Zawody odbywaj? si? w trzech konkurencjach:
- strzelanie z kbks,
- pojedynek strzelecki (ka?da dru?yna z ka?d?),
- rzut granatem z 20 m. do celu.
9. O liczbie zdobytych punkt?w decydowa? b?dzie miejsce zaj?te w ka?dej konkurencji. Za pierwsze miejsce dru?yna otrzymuje N punkt?w, gdzie N oznacza liczb? startuj?cych dru?yn. Za drugie N ? 1, za trzecie N ? 2 itd.
10. O ko?cowej kolejno?ci miejsc decyduje suma zdobytych punkt?w. W przypadku r?wnej liczby punkt?w decyduje miejsce zaj?te w pojedynku strzeleckim.
11. Ostateczna interpretacja regulaminu nale?y do organizator?w.

03.11.2014. 21:57

Komentarze

Ten temat nie został jeszcze skomentowany

Dodaj komentarz

* = wymagane pole

:

:

:


6 + 3 =