Tydzie? Patriotyczny 2014

Oddzia? ??d? Zwi?zku Strzeleckiego jest jedn? z organizacji, kt?ra wsp??tworzy Tydzie? Patriotyczny. Ju? po raz czwarty w??czamy sie w przedsi?wzi?cie, na sta?e wpisane do kalendarza przedsi?wzi?? zwi?zanych z obchodami rocznicy odzyskania Niepodleg?o?ci.
W najbli?sz? sobot?, 25 pa?dziernika strzelcy z Oddzia?u ??d? wezm? udzia? w porz?dkowaniu grob?w powsta?czych i ?o?nierskich na Starym Cmentarzu w ?odzi. Odwiedzimy groby powsta?c?w styczniowych i ?l?skich, ?o?nierzy Legion?w Polskich i wojny polsko bolszewickiej, a tak?e obro?c?w Lwowa i Przemy?la.
Zapraszamy o godz. 10.00, spotykamy sie przy wej?ciu na cz??? katolick? cmentarza.
Prosimy o zabranie ze sob? narz?dzi przydatnych w trakcie porz?dkowania grob?w.

Wi?cej informacji na temat Tygodnia Patriotycznego na stronie
Tydzie? Patriotyczny

22.10.2014. 22:17

Komentarze

Ten temat nie został jeszcze skomentowany

Dodaj komentarz

* = wymagane pole

:

:

:


4 + 6 =