Tydzie? Patriotyczny 2013

Oddzia? ??d? ZS po raz trzeci b?dzie wsp??organizatorem Tygodnia Patriotycznego.

Tydzie? Patriotyczny, to szereg wydarze? organizowanych przez r??ne organizacje i instytucje z okazji ?wi?ta Niepodleg?o?ci. Pomys?odawc? i koordynatorem projektu s? instruktorzy Okr?gu ??dzkiego Zwi?zku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Elementem ??cz?cym te wydarzenia jest patriotyzm, a inicjatywa zosta?a zapocz?tkowana w 2008 roku. Adresatem akcji s? mieszka?cy ?odzi i innych miast, w kt?rych obecnie inicjatywa zyskuje na popularno?ci - dla nich i dzi?ki nim Tydzie? Patriotyczny zyska? obecny charakter. Staramy si? wyj?? naprzeciw oczekiwaniom zar?wno os?b m?odych, dla kt?rych dawne formy obchod?w nie s? atrakcyjne, jak i tych, kt?rzy nie chc? jeszcze o tych formach zapomina?. ??czymy tradycje z aktywnym dzia?aniem.Poni?ej zamieszczamy program Tygodnia Patriotycznego.

26 pa?dziernik
Porz?dkowanie grob?w - Stary Cmentarz, ul. Ogrodowa, ??d?, godz. 10:00

03 listopad
Akcja Flaga

03 listopad
Rozgrywki Planszowe ?Historia Na Planszy?Ba?ucki O?rodek Kultury RONDO, ul. Limanowskiego 166, ??d? - godz. 10:00

04 listopad
?Wolno??? na ulicach

06 listopad
Koncert Andrzeja Ko?akowskiego oraz panel dyskusyjnyOddzia? IPN, ul. Orzeszkowej 31/35, ??d?

08 listopad
Film o Rotmistrzu Pileckim i koncert Fortecy Klub Wytw?rnia, ??kowa 29, ??d?, Polska - godz. 19:00

09 listopad
?Przycz??ek Wolno?ci? ? gra miejska

10 listopad
Gra miejska dla zuch?w, ko?ci?? ?w. J?zefa (ul. Ogrodowa 22), okolice Manufaktury, Placu Wolno?ci i parku Helen?wek - godz. 09:30

10 listopad
Spacer po Starym Cmentarzu - trasa zwi?zana z postaciami zaanga?owanymi w powstanie styczniowe w ?odzi i okolicy - godz. 10:00 przy wej?ciu na cmentarz ewangelicki

10 listopad
III Muzyczne Drogi do Niepodleg?o?ci??dzki Dom Kultury, ul. Genera?a Romualda Traugutta 18, ??d? - godz. 15:30

10 listopad
Capstrzyk przy Pomniku Marsza?ka J?zefa Pi?sudskiego, skwer im. Zwi?zku Strzeleckiego -"Strzelca", ??d? - godz. 17:30

10 listopad
Koncert w Teatrze Muzycznym, Teatr Muzyczny, ul. P??nocna 47/51, ??d? - godz. 19:00

11 listopad
Uroczysto?ci Centralne, ul. Ignacego Skorupki 9, ??d?

11 listopad
Piknik patriotyczny i ?piewanki w Manufakturze, Manufaktura, ul. Drewnowska 58, ??d?,

Wi?cej informacji na stronie: www.tydzien.zhr.pl

19.10.2013. 23:09

Komentarze

Ten temat nie został jeszcze skomentowany

Dodaj komentarz

* = wymagane pole

:

:

:


8 + 5 =