Szkolenie strzeleckie oddzia??w ??d? i Skierniewice ZS

Dnia 29 wrze?nia 2014 r. strzelcy i kandydaci z oddzia??w ??d? i Skierniewice oraz uczniowie klas wojskowych, wsp??pracuj?cych Oddzia?em ??d? Zwi?zku Strzeleckiego, uczestniczyli w szkoleniu z zakresu strzelania oraz bronioznawstwa, zorganizowanym na terenie O?rodka ?wiczebnego w Je?ewie.
Zaj?cia odby?y si? w ramach realizacji planu wsp??pracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarz?dowymi. Szkolenie i strzelanie przygotowane zosta?y przez 1 batalion kawalerii powietrznej J?zefa Pi?sudskiego, a obiekt, na kt?rym je przeprowadzono, u?yczy?o Wojskowe Centrum Kszta?cenia Medycznego w ?odzi.
Uczestnicy szkolenia zapoznali si? z budow? oraz zasadami dzia?ania karabinka wz.96 ?Beryl? oraz pistoletu ?Wist-94?. Ka?dy ze strzelc?w i uczni?w mia? okazj? do praktycznego prze?wiczenia przekazanej wiedzy.
Po zaj?ciach na punktach nauczania odby?o si? dla wszystkich strzelanie szkolne nr 1 (15 pocisk?w), a dla cz?onk?w ZS tak?e strzelanie z broni kr?tkiej (Wist-94) oraz strzelanie kr?tkimi seriami z ?Beryla?.
Zaj?cia organizowane w dniu 29 wrze?nia by?y drugimi w tym roku, kt?re przeprowadzone zosta?y dzi?ki wsparciu 1 batalionu kawalerii powietrznej i WCKMed.

29.09.2014. 22:42

Komentarze

Ten temat nie został jeszcze skomentowany

Dodaj komentarz

* = wymagane pole

:

:

:


3 + 9 =