Spacer po Starym Cmentarzu

Po raz czwarty w ramach Tygodnia patriotycznego odby? si? spacer po Starym Cmentarzu w ?odzi. Rokrocznie spacer ma swoja tematyk?, kt?ra najcz??ciej zwi?zana jest z przypadaj?c? na dany rok okr?g?? rocznic? wa?nych wydarze? historycznych. Tegoroczny spacer zwi?zany by? z setn? rocznic? powstania Legion?w Polskich. M?. inspektor ZS Dariusz Nowi?ski oprowadzi? zebranych ?odzian szlakiem grob?w legionist?w pochowanych na cmentarzu rzymskokatolickim i prawos?awnym.

Szczeg?lna atrakcj? tegorocznego spaceru by? fakt, ?e o cz??ci pochowanych opowiada? nie prowadz?cy spacer, a cz?onkowie rodzin pochowanych na najstarszej ??dzkiej nekropolii ?o?nierzy Legion?w.

Odwiedzono groby:
Juliana Neumarka,
Stanis??wa Rafa?a Granosika,
Bronis?awa Sa?aci?skiego,
Teodora Tobolczyka,
Edwarda Pfeiffera,
Benedykta Grzyma?y-P?czkowskiego,
Stanis?awa Wolskiego i Mieczys?awa Machnika,
Stefana Lindnera,
Jozefa Kasprzaka-Kasprzyckiego,
Mieczys?awa Zajdlera,
Franciszka Buczmy-Koz?owskiego,
Antoniego Bara,
Hieronima Pacholskiego,
Boleslawa Jankowskiego,
Jana Zdobylaka.

Przy ka?dym z odwiedzanych grob?w zapalono znicze w bia?o-czerwonych kolorach oraz uczczono pami?? ?o?nierzy chwila ciszy.
Ka?dy z uczestnik?w otrzyma? broszur? przygotowana przez prowadz?cego spacer, w kt?rej zamieszczono kr?tkie biogramy pochowanych na Starym Cmentarzu legionist?w.
Zdj?cia ze strony: https://www.facebook.com/tydzienpatriotyczny/


09.11.2014. 23:23

Komentarze

Ten temat nie został jeszcze skomentowany

Dodaj komentarz

* = wymagane pole

:

:

:


5 + 1 =