Piknik Legionowy w ?odzi

Oddzia? ??d? Zwi?zku Strzeleckiego by? jedn? z organizacji odpowiedzialnych za organizacj? Pikniku Legionowego w ?odzi, kt?ry odby? si? 18 pa?dziernika 2014 r.. Upami?tnia? on wydarzenia sprzed stu laty, gdy do naszego miasta przyby?y pierwsze oddzia?y Legion?w Polskich.
Pierwsi legioni?ci przybyli do ?odzi 12 pa?dziernika 1914 r. Biurem werbunkowym oraz Komend? Wojsk Polskich dowodzi? pocz?tkowo Ignacy Boerner, a od 20 pa?dziernika tego samego roku dow?dc? wojskowym zosta? przyby?y z Cz?stochowy Mieczys?aw Ry? ?Trojanowski. W trakcie kilkunastodniowego pobytu sformowano z ?odzian batalion ochotnik?w do piechoty oraz pluton u?an?w w szwadronie W?adys?awa Beliny-Pra?mowskiego. Ze wzgl?du na odwr?t wojsk niemieckich spod Warszawy legioni?ci opu?cili ??d? 28 pa?dziernika 1914 r.

Inicjatorem przedsi?wzi?cia by? Urz?d Miasta ?odzi, a wsp??organizatorami Spo?eczny Komitet Pami?ci J?zefa Pi?sudskiego w ?odzi, Muzeum Tradycji Niepodleg?o?ciowych w ?odzi, Muzeum J?zefa Pi?sudskiego w Sulej?wku oraz Zwi?zek Harcerstwa Polskiego.

Na przyby?ych na Piknik czeka?y liczne atrakcje. Oddzia? ??d? ZS wcieli? si? w oddzia? legionist?w wkraczaj?cych do fabrycznego miasta, a ich przemarszom palcu Wolno?ci ulic? Piotrkowsk? wraz z orkiestr? MPK???d? sp. z o.o. oraz beliniakami na koniach (patrol wystawi?a Stra? Miejska w ?odzi) wzbudzi? szerokie zainteresowanie ?odzian i medi?w. Dow?dca oddzia?u legionowego pchor. ZS Micha? Janasik z?o?y? meldunek o wkroczeniu legionist?w do ?odzi wiceprezydentowi Miasta Lodzi Krzysztofowi Pi?tkowskiemu.Impreza skoncentrowana by?a w pasa?u Schillera przy zbiegu z ul. Piotrkowsk?, gdzie rozstawione zosta?y namioty, w kt?rych mie?ci?y si? z poszczeg?lne punkty programu. Na najm?odszych czekali animatorzy, kt?rzy prowadzili gry i zabawy zwi?zane tematycznie z Legionami. Starsi mogli zwiedzi? wystaw? dotycz?c? Legion?w przygotowan? przez Muzeum Tradycji Niepodleg?o?ciowych, odwiedzi? punkt werbunkowy, gdzie po mierzeniu i zwa?eniu oraz zbadaniu przez lekarza otrzymywali kart? wojskow? z piecz?ciami. Pobyt legionist?w na froncie przybli?a?a ziemianka z wyposa?eniem z epoki. W niej mo?na by?o spotka? si? z rekonstruuj?cymi wydarzenia strzelcami i harcerzami. Ch?tni mogli odbi? w?asnor?cznie ulotk? agitacyjn? Polskiej Organizacji Narodowej. Strzelcy przygotowali tak?e konkurs w sk?adaniu na czas w wierszowniku tekstu ?Wst?p do Legion?w?. Stra?nicy miejscy zaproponowali najm?odszym przeja?d?ki na koniach w parku Sienkiewicza, w pobli?u historycznej siedziby Komendy Wojsk Polskich z 1914 r.

Pracownicy Muzeum J?zefa Pi?sudskiego w Sulej?wku stworzyli mo?liwo?? sprawdzenia czy przodkowie ?odzian s?u?yli w Legionach, a ci, kt?rzy posiadali dokumenty o tym ?wiadcz?ce mogli um?wi? si? na przekazanie ich kopii do Muzeum. Wszyscy ?odzianie zaanga?owani w jakikolwiek spos?b w uczestnictwo w Pikniku otrzymali tak?e legionow? zalewajk?, kt?ra wydawana by?a na zako?czenie imprezy.Dodatkowo wsparcia imprezie udzieli cz?onkowie Polskiej Organizacji Wojskowej, Muzeum W??kiennictwa w ?odzi (Dom Papiernika) oraz strzelcy z Piotrkowa Trybunalskiego. Nagrody dla uczestnik?w konkurs?w przekaza?y Urz?d Wojew?dzki w ?odzi oraz Urz?d Miasta ?odzi.

Relacje z Pikniku:
TV Toya
TVP ?od? (6:53-8:13)
Dziennik ??dzki

19.10.2014. 22:06

Komentarze

Ten temat nie został jeszcze skomentowany

Dodaj komentarz

* = wymagane pole

:

:

:


5 + 7 =