?yczenia ?wi?teczne i noworoczne

W imieniu Oddzia?u ?od? ZS sk?adam, wszystkim cz?onkom i sympatykom Zwi?zku Strzeleckiego, najserdeczniejsze ?ycznenia zdrowych, rodzinnych, obfitych w b?ogos?awie?stwa narodzonego w ubogiej stajence Pana ?wi?t Bi?ego Narodzenia, a w nadchodzacym 2014 roku realizacji zamierze?, wytrwa?o?ci i rado?ci ze s?u?by Ojczy?nie.

Komendat Oddzia?u

pchor. ZS Micha? Janasik


Wojciech Kossak "Wigilia Legion?w"

Komentarze (0) 23.12.2013. 21:02

III Muzyczne Drogi do Niepodleg?o?ci

III Muzyczne Drogi do Niepodleg?o?ci Oddzia? ??d? ZS by? jednym ze wsp??organizator?w ?III Muzycznych Dr?g do Niepodleg?o?ci?. Podobnie jak przed dwoma laty i przed rokiem, w Kinie Studyjnym ??dzkiego Domu Kultury, kilkuset ?odzian mia?o okazj? przypomnie? sobie pie?ni z okresu walk o niepodleg?o?? Polski.Czytaj dalej... Komentarze (0) 10.11.2013. 23:31

Spacer na Starym Cmentarzu

Oko?o siedemdziesi?t os?b wzi??o udzia? w spacerze po Starym Cmentarzu, prowadzonym przez m?. inspektora ZS Dariusz Nowi?skiego. By? to jeden z punkt?w programu Tygodnia Patriotycznego. W zwi?zku z przypadaj?c? w bie??cym roku 150. rocznic? wybuchu powstania styczniowego trasa spaceru przebiega?a szlakiem grob?w powsta?c?w styczniowych oraz os?b powstanie wspomagaj?cych. Spacer rozpocz?? si? od cz??ci ewangelickiej kompleksu cmentarnego zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej. Tutaj uczestnicy odwiedzili gr?b dr. Juliusza Lohrera, kt?ry udziela? pomocy powsta?com walcz?cym pod Dobr? nieopodal ?odzi.Czytaj dalej... Komentarze (0) 10.11.2013. 23:06

Sprz?tanie grob?w ?o?nierzy i powsta?c?w styczniowych

Oddzia? ??d? ZS wzi?? udzia? w porzadkowaniu grob?w zo?nierzy z okresu lat 1914-1921 oraz mogi? powsta?c?w styczniowych. Akcja odbywa?a si? w ramach Tygodnia Patriotycznego.


Czytaj dalej... Komentarze (0) 26.10.2013. 19:56

Tydzie? Patriotyczny 2013

Oddzia? ??d? ZS po raz trzeci b?dzie wsp??organizatorem Tygodnia Patriotycznego.

Tydzie? Patriotyczny, to szereg wydarze? organizowanych przez r??ne organizacje i instytucje z okazji ?wi?ta Niepodleg?o?ci. Pomys?odawc? i koordynatorem projektu s? instruktorzy Okr?gu ??dzkiego Zwi?zku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Elementem ??cz?cym te wydarzenia jest patriotyzm, a inicjatywa zosta?a zapocz?tkowana w 2008 roku. Adresatem akcji s? mieszka?cy ?odzi i innych miast, w kt?rych obecnie inicjatywa zyskuje na popularno?ci - dla nich i dzi?ki nim Tydzie? Patriotyczny zyska? obecny charakter. Staramy si? wyj?? naprzeciw oczekiwaniom zar?wno os?b m?odych, dla kt?rych dawne formy obchod?w nie s? atrakcyjne, jak i tych, kt?rzy nie chc? jeszcze o tych formach zapomina?. ??czymy tradycje z aktywnym dzia?aniem.Czytaj dalej... Komentarze (0) 19.10.2013. 23:09

<< Pierwszy < Poprzednia [7 / 7] Następna > Ostatni >>