Medal "Pro patria" dla cz?onka Oddzia?u ?

Dnia 13 listopada 2014 r. w Urz?dzie Miasta ?odzi odby?a si? uroczysto?? wr?czenia odznacze? pa?stwowych. W?r?d uhonorowanych przez Kierownika Urz?du Kombatant?w i Os?b Represjonowanych Jana Stanis?awa Ciechanowskiego znalaz? si? Szef Biura Informacji i Promocji Zwi?zku Strzeleckiego, cz?onek Oddzia?u ??d?, m?. inspektor ZS Dariusz Nowi?ski. Otrzyma? medal ?Pro Patria? za szczeg?lne zas?ugi w kultywowaniu pami?ci o walce o niepodleg?o?? Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenie to stanowi efekt wieloletniej pracy Oddzia?u ??d? w przywracaniu pami?ci o wydarzeniach zwi?zanych z walk? o niepodleg?o?? w latach 1914-1921 oraz opiek? nad miejscami poch?wku ?o?nierzy walcz?cych pod wodz? J?zefa Pi?sudskiego w tym okresie.

14.11.2014. 23:39

Komentarze

Ten temat nie został jeszcze skomentowany

Dodaj komentarz

* = wymagane pole

:

:

:


1 + 3 =