??dzcy strzelcy na inscenizacji w Wartkowicach

Dnia 12 pa?dziernika w Starym Gostkowie gm. Wartkowice odby? si? piknik, w kt?rym wzi?li udzia? strzelcy z Oddzia?u ??d? Zwi?zku Strzeleckiego. Jedn? z atrakcji pikniku by?a inscenizacja bitwy, jak? sto lat temu stoczy? tu II batalion 1 pp Legion?w.
Na zaproszenie w?jta gminy Wartkowice opr?cz ??dzkich strzelc?w swoje stanowiska zaprezentowa?y m.in.: Wojskowa Komenda Uzupe?nie? z ?odzi, Narodowe Si?y Rezerwowe, Stowarzyszenie Kombatant?w Misji Pokojowych ONZ.
Oddzia? ??d? wystawi? dwa stanowiska. Na pierwszym z nich zaprezentowana zosta?y repliki broni i wyposa?enie znajduj?ce si? na stanie Oddzia?u. Na drugim stanowisku zorganizowana zosta?a strzelnica z kr?tkiej broni pneumatycznej.

Godny podkre?lenia jest fakt, ?e gmina Wartkowice organizuje, w roku setnej rocznicy powstania Legion?w Polskich, cztery imprezy upami?tniaj?ce to wydarzenie. Ostatnia odb?dzie si? dnia 10 listopada br.

12.10.2014. 20:17

Komentarze

Ten temat nie został jeszcze skomentowany

Dodaj komentarz

* = wymagane pole

:

:

:


3 + 1 =